Liver Blood Xu-Bu Xue Dang Gui Ya

Categories: Heart Blood Stagnation, Heart Blood Vacuity, Kidney Yang Vacuity, Liver Blood Vacuity, Liver Qi Stagnation, Spleen Yang Vacuity

liver blood xu- bu xue dang gui ya Fx: regulate the qi, tonify and nourish the blood. Sx  dizziness, tired, fatigue, might have cold hands and feet ingredients: Dang gui 5g,Shu di 3g,Chaun xiong1g,Bai shao 2g,Dan shen 2g,Huang qi 2 g, Gou qi 5g,Gui zhi 1g,Duck*1 ( 3kg),Fresh ginger 1g, Fx of herbs Dang gui : moisten the bowel and tonify , nourish the blood Shu di :tonify blood, benefit yin Chaun xiong: move and nourish the blood Bai shao: nourish the blood Dan shen : active blood, break up blood […]

More ...